ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

és adatkezelési tájékoztató mashup-digital.com weboldal látogatói és felhasználói részére

 1. BEVEZET?

A mashup-digital.com a továbbiakban: Weblap – üzemeltet?je a Mashup Digital Korlátolt Felel?ség? Társaság (a továbbiakban: Adatkezel?), mint Adatkezel? jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezel? magára nézve kötelez? érvény?nek ismer el. Az Adatkezel? minden t?le ésszer?en elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Adatkezel? fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kell? id?ben értesíti közönségét.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata el?tt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthet? módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezel? egyértelm?en és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényr?l.

Az Adatkezel? a weboldal m?ködtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelel? szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi el?írásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelmér?l és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezel? megnevezése
Név: Mashup Digital Korlátolt Felel?sség? Társaság

Székhely: 9028 Gy?r, Soproni utca 6. földszint 1.

Weboldal megnevezése, címe: mashup-digital.com

Az adatkezel? elérhet?ségei

Név: Mashup Digital Korlátolt Felel?sség? Társaság 

Székhely:9028 Gy?r, Soproni utca 6. földszint 1.

Weboldal megnevezése, címe: mashup-digital.com

Email: hello@mashup-digital.com

Telefon: +36 70 535 9692

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez? alapján azonosítható;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy ? közvetlenül vagy közvetve ? azonosítható természetes személy
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel? tájékoztatáson alapuló és egyértelm? kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a meger?sítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez;
 • adatkezel?: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezel?t vagy az adatkezel? kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely m?velet vagy a m?veletek összessége, így különösen gy?jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz?k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel? nevében személyes adatokat kezel;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési m?veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a m?veletek végrehajtásához alkalmazott módszert?l és eszközt?l, valamint az alkalmazás helyét?l, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem min?sülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelel?en az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezel?vel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezel? vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • információs társadalommal összefügg? szolgáltatás: elektronikus úton, távollev?k részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vev?je egyedileg fér hozzá
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefügg? szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehet? forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti er?ket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni érték? jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszer? értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történ? igénybevétele. 
 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 1. FELHASZNÁLÓK KÖRE

Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybevev?, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

 1. AZ ADATKEZELÉS  IRÁNYELVEI

Az adatkezel? kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok el?írásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszer?en és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gy?jtése csak meghatározott, egyértelm? és jogszer? célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelel? és releváns legyen, és csak a szükséges mérték? lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehet?vé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történ? tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdek? archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelel? technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelel? biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK
 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, információ és többletszolgáltatás nyújtása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói (hírlevél feliratkozók, ?rlapon keresztül érdekl?d?k).
 • Az adatkezelés id?tartama és az adatok törlése: Az adatkezelés id?tartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kit?zött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történ? hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezel? és alkalmazottai.
 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármely id?pontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás el?tt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszer?ségét.
 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 • Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta el?nyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezel? pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhet? e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhet?ségi lehet?ségeken.
 1. WEBOLDALON TALÁLHATÓ KAPCSOLATI ?RLAP KITÖLTÉSE

Az Adatkezel? a weboldalon keresztül beérkez? kapcsolati ?rlap által hozzáfért adatokat kizárólag kapcsolattartás és információ nyújtás céljából használja fel, az adatokat adatbázisban nem tárolja.

 1. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A weblap üzemeltet?jeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertet?k során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történ? feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellen?rzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lép? vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertet?k, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekr?l bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása id?közben megsz?nt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó el?zetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni t?lünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés id?tartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történ? hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történ? hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történ? hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelen? link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezel? és alkalmazottai.Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhet? e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhet?ségi lehet?ségeken.

Az igénybe vett adatfeldolgozó: MikroVPS Kft.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás

Email

Azonosítás, kapcsolattartás 

Feliratkozás id?pontja

Technikai információs m?velet

IP cím

Technikai információs m?velet

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

A személyes adatok feldolgozására jogosult személy a MikroVPS Kft.
(Székhely: 9985 Fels?szölnök, Hármashatár út 33., Cégjegyzékszám: 18 09 114076, Adószám: 25189861218 a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint Adatfeldolgozó. A feldolgozásra kerül? személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képvisel?je(i), alkalmazottai/ megbízottai/közrem?köd?i ismerhetik meg. Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

Tárhelyszolgáltató

Név/cégnév: MikroVPS Kft.
Székhely: 9985 Fels?szölnök, Hármashatár út 33.

Telefon: +3694200210

E-mail: support@mikrovps.net

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltet? munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felel?sséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal m?ködésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés id?tartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal m?ködésének végéig, illetve a weboldal m?ködtet?je és a tárhelyszolgáltató közötti szerz?déses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 1. AZ ADATKEZELÉS ID?TARTAMA

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezel? az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illet?leg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezel? a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblap igénybevételének megsz?néséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.

Az Adatkezel? a felvett személyes adatokat törvény eltér? rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezel? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez f?z?d? jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követ?en is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezel? a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjér?l szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési id?n belül ?rzi meg és kezeli.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

Az Adatkezel? nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek.

Az Adatkezel? a t?le elvárható módon gondoskodik az adatok megfelel? biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát el?segítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezel? személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

 1. SÜTIK (COOKIE-K)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Err?l a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, id?pont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehet?sége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngész?kb?l.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezel?k: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezel?.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehet?ségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkeszt?vé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, el?adások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzen?falak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelel?en a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgy?jtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszer?sítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés id?tartama: az adott közösségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltet?jének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggy?z?dni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 1. GOOGLE ANALYTICS

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics bels? cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltet?jének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. 

További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefügg? jelentéseket készít weboldal üzemeltet?jének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. 

Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngész?b?vítményét. A b?vítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngész?b?vítmény a legtöbb újabb böngész?ben használható. 

A Google Analytics letiltó böngész?b?vítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhet?k el.

 1. ADATVÉDELEM RÉSZLETESEN

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül tájékoztatást kérhet t?lünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk hogy valamely adatát módosítsuk. Err?l az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésér?l Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHET?SÉG

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehet?ség nyílik arra, hogy rövid id?n belül helyreálljon a jogszer? állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszer? állapot nem állítható helyre, értesítse err?l a hatóságot az alábbi elérhet?ségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 

URL https://naih.hu 

Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér?l szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeir?l szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l.

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésr?l